Sản phẩm

Email: xaydungsonphat@gmail.com

Hotline: 0909 32 42 78

(0)
Tiếng Việt Tiếng Anh
Sản phẩm

danh mục Thương Hiệu

hỗ trợ trực tuyến

SIKAMENT - 1 R4 (25LÍT/CAN) SIKAMENT - 1 R4 (25LÍT/CAN)

860.000 VNĐ

920.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT - 1 R4 (5LÍT/CAN) SIKAMENT - 1 R4 (5LÍT/CAN)

215.000 VNĐ

240.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT R7N (25LÍT/CAN) SIKAMENT R7N (25LÍT/CAN)

575.000 VNĐ

620.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAMENT R7N (5LÍT/CAN) SIKAMENT R7N (5LÍT/CAN)

155.000 VNĐ

170.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGROUT 214-11 (25KG/BAO) SIKAGROUT 214-11 (25KG/BAO)

305.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGROUT GP (25KG/BAO) SIKAGROUT GP (25KG/BAO)

250.000 VNĐ

290.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

TILE GROUT WHITE (1KG/BAO) TILE GROUT WHITE (1KG/BAO)

30.000 VNĐ

35.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA TILEBOND GP (25KG/BAO) SIKA TILEBOND GP (25KG/BAO)

220.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX (25LÍT/CAN) SIKA LATEX (25LÍT/CAN)

2.200.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX (5LÍT/CAN) SIKA LATEX (5LÍT/CAN)

470.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX TH (25LÍT/CAN) SIKA LATEX TH (25LÍT/CAN)

1.460.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LATEX TH (5LÍT/CAN) SIKA LATEX TH (5LÍT/CAN)

325.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 1F (18KG/THÙNG) SIKA 1F (18KG/THÙNG)

1.100.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

Chi tiết
-15%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 1F (6KG/THÙNG) SIKA 1F (6KG/THÙNG)

500.000 VNĐ

550.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 731 (1KG/BỘ) SIKADUR 731 (1KG/BỘ)

240.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Chi tiết
-11%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 732 (1KG/BỘ) SIKADUR 732 (1KG/BỘ)

350.000 VNĐ

380.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 752 (1KG/BỘ) SIKADUR 752 (1KG/BỘ)

410.000 VNĐ

450.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKADUR 20 CRACK SEAL (160ML/ỐNG) SIKADUR 20 CRACK SEAL (160ML/ỐNG)

180.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY (600ML/TUÝP) SIKAFLEX CONSTRUCTION CONCRETE GREY (600ML/TUÝP)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX CONSTRUCTION AP WHITE (600ML/TUÝP) SIKAFLEX CONSTRUCTION AP WHITE (600ML/TUÝP)

200.000 VNĐ

220.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAFLEX  - 134 BOND & SEAL (300ML/TUÝP) SIKAFLEX - 134 BOND & SEAL (300ML/TUÝP)

115.000 VNĐ

130.000 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA ANCHORFIX S (300ML/TUÝP) SIKA ANCHORFIX S (300ML/TUÝP)

300.000 VNĐ

330.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA ANCHORFIX 3001 (600ML/TUÝP) SIKA ANCHORFIX 3001 (600ML/TUÝP)

640.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 109 (15KG/BỘ) SIKATOP SEAL 109 (15KG/BỘ)

1.000.000 VNĐ

1.050.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 107 (25KG/BỘ) SIKATOP SEAL 107 (25KG/BỘ)

880.000 VNĐ

950.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKATOP SEAL 105 (25KG/BỘ) SIKATOP SEAL 105 (25KG/BỘ)

630.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAPROOF MEMBRANE (18KG/THÙNG) SIKAPROOF MEMBRANE (18KG/THÙNG)

1.080.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAPROOF MEMBRANE (6KG/THÙNG) SIKAPROOF MEMBRANE (6KG/THÙNG)

460.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKALASTIC 590 (20KG/THÙNG) SIKALASTIC 590 (20KG/THÙNG)

2.600.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKALASTIC 110 (20KG/THÙNG) SIKALASTIC 110 (20KG/THÙNG)

2.340.000 VNĐ

2.550.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA RAINTITE (20KG/THÙNG) SIKA RAINTITE (20KG/THÙNG)

2.100.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA RAINTITE (4KG/THÙNG) SIKA RAINTITE (4KG/THÙNG)

570.000 VNĐ

650.000 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LITE (25LÍT/CAN) SIKA LITE (25LÍT/CAN)

1.090.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA LITE (5LÍT/CAN) SIKA LITE (5LÍT/CAN)

260.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chi tiết
-13%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA 102 (2KG/BAO) SIKA 102 (2KG/BAO)

340.000 VNĐ

370.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP 610 (5KG/BAO) SIKA MONOTOP 610 (5KG/BAO)

300.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP 615 HB (25KG/BAO) SIKA MONOTOP 615 HB (25KG/BAO)

1.430.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA MONOTOP R (25KG/BAO) SIKA MONOTOP R (25KG/BAO)

1.370.000 VNĐ

1.450.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA REFIT 2000 (20KG/BAO) SIKA REFIT 2000 (20KG/BAO)

560.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Chi tiết
-7%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKAGARD 75 EPOCEM (24KG/BỘ) SIKAGARD 75 EPOCEM (24KG/BỘ)

1.490.000 VNĐ

1.700.005 VNĐ

Chi tiết
-12%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA HYDROTITE CJ (4CUỘN/THÙNG & 10MÉT/CUỘN) SIKA HYDROTITE CJ (4CUỘN/THÙNG & 10MÉT/CUỘN)

230.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA SWELLSTOP (6CUỘN/THÙNG & 5MÉT/CUỘN) SIKA SWELLSTOP (6CUỘN/THÙNG & 5MÉT/CUỘN)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA SWELLSTOP II (6CUỘN/THÙNG & 7,6MÉT/CUỘN) SIKA SWELLSTOP II (6CUỘN/THÙNG & 7,6MÉT/CUỘN)

100.000 VNĐ

115.000 VNĐ

Chi tiết
-13%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-15 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-15 (20MÉT/CUỘN)

170.000 VNĐ

180.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-20 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-20 (20MÉT/CUỘN)

185.000 VNĐ

200.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

SIKA WATERBARS V-25 (20MÉT/CUỘN) SIKA WATERBARS V-25 (20MÉT/CUỘN)

235.000 VNĐ

250.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTGROUT CE675 (25KG/BAO) BESTGROUT CE675 (25KG/BAO)

270.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Chi tiết
-10%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTGROUT CE475 (25KG/BAO) BESTGROUT CE475 (25KG/BAO)

240.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC402  (20+4 KG/BỘ) BESTSEAL AC402 (20+4 KG/BỘ)

500.000 VNĐ

550.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC407 (20+4 KG/BỘ) BESTSEAL AC407 (20+4 KG/BỘ)

600.000 VNĐ

660.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL AC408 (20KG/THÙNG) BESTSEAL AC408 (20KG/THÙNG)

1.450.000 VNĐ

1.550.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL BP411 (18KG/THÙNG) BESTSEAL BP411 (18KG/THÙNG)

840.000 VNĐ

886.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTSEAL EP712 (25+4 KG/BỘ) BESTSEAL EP712 (25+4 KG/BỘ)

2.450.000 VNĐ

2.670.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTLATEX R114 (25LÍT/THÙNG) BESTLATEX R114 (25LÍT/THÙNG)

1.650.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

BESTLATEX R126 (25LÍT/CAN) BESTLATEX R126 (25LÍT/CAN)

1.650.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

HARDENER HARDROCK GREY (25KG/BAO) HARDENER HARDROCK GREY (25KG/BAO)

145.000 VNĐ

160.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

HARDENER HARDROCK GREEN (25KG/BAO) HARDENER HARDROCK GREEN (25KG/BAO)

320.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Chi tiết
-11%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11A SÀN (22KG/THÙNG) KOVA CT-11A SÀN (22KG/THÙNG)

2.050.000 VNĐ

2.250.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11A TƯỜNG (22KG/THÙNG) KOVA CT-11A TƯỜNG (22KG/THÙNG)

1.980.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-11B (1KG/LON) KOVA CT-11B (1KG/LON)

330.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

KOVA CT-14  (1,12+0,88 KG/BỘ) KOVA CT-14 (1,12+0,88 KG/BỘ)

265.000 VNĐ

290.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE ULTRA (18 LÍT/THÙNG) FLINTKOTE ULTRA (18 LÍT/THÙNG)

1.380.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE (1LÍT/THÙNG) FLINTKOTE (1LÍT/THÙNG)

80.000 VNĐ

84.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

FLINTKOTE (18LÍT/THÙNG) FLINTKOTE (18LÍT/THÙNG)

1.280.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chi tiết
-5%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

COVER WATERBARS V150 COVER WATERBARS V150

73.000 VNĐ

82.000 VNĐ

Chi tiết
-11%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

COVER WATERBARS V200 COVER WATERBARS V200

95.000 VNĐ

104.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

COVER WATERBARS V250 COVER WATERBARS V250

122.000 VNĐ

132.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 530 (25KG/BAO) MASTERSEAL 530 (25KG/BAO)

600.000 VNĐ

650.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 540 (26KG/BAO) MASTERSEAL 540 (26KG/BAO)

1.300.000 VNĐ

1.380.000 VNĐ

Chi tiết
-6%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL 620 (20LÍT/THÙNG) MASTERSEAL 620 (20LÍT/THÙNG)

Liên hệ

Chi tiết

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

MASTERSEAL HLM 5000 (20LÍT/THÙNG) MASTERSEAL HLM 5000 (20LÍT/THÙNG)

Liên hệ

Chi tiết

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

WEBER.TAI VIS (25KG/BAO) WEBER.TAI VIS (25KG/BAO)

240.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Chi tiết
-14%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

WEBER.TAI FIX  (25KG/BAO) WEBER.TAI FIX (25KG/BAO)

280.000 VNĐ

350.000 VNĐ

Chi tiết
-20%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

WEBERCOLOR CLASSIC  (1KG/BAO) WEBERCOLOR CLASSIC (1KG/BAO)

30.000 VNĐ

33.000 VNĐ

Chi tiết
-9%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

WEBERCOLOR POWER (1KG/BAO) WEBERCOLOR POWER (1KG/BAO)

60.000 VNĐ

65.000 VNĐ

Chi tiết
-8%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

CẤY THÉP - RAMSET EPCON G5 PRO CẤY THÉP - RAMSET EPCON G5 PRO

700.000 VNĐ

720.000 VNĐ

Chi tiết
-3%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

CHẤT TẨY RỈ - B05 CHẤT TẨY RỈ - B05

720.000 VNĐ

890.000 VNĐ

Chi tiết
-19%

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

0
Zalo
Hotline